Gent discrimineert NIET

Dit artikel werd geciteerd door GentBlogt in de posting Taalwetten in Gent welliswaar zonder bronvermelding

Gent Graslei

Op een een email in verband met taaldiscriminatie aan Burgemeester en Schepenen van de Stad Gent, mijn woonstad, kreeg ik volgend positief antwoord:

——- begin quote ———

From: Burgemeester Termont Daniël [mailto:Daniel.Termont@Gent.be]
Sent: vrijdag 14 november 2008 20:19
To: danielverhoeven@deds.nl
Cc: Schepen Peeters Christophe
Subject: FW: Taal discriminatie

Mijnheer

Het is inderdaad zo dat wij zelf als bestuur in alle contacten met particulieren het Nederlands moeten gebruiken.  De taalwetgeving is vrij streng en wordt nauwlettend bewaakt door de Vaste Commissie voor Taaltoezicht. Wij krijgen herhaaldelijk klachten over het feit dat stadsdiensten zich niet zouden houden aan deze wetgeving.

Het gebruik van het Nederlands door onze diensten kan dus in geen geval als taaldiscriminatie beschouwd worden, maar is integendeel een wettelijk opgelegd principe.

Op deze regel wordt echter door de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (onder bepaalde strikte voorwaarden) uitzonderingen toegestaan.

De voorwaarden zijn:
1. de betrokken dienst maakt geen systematisch gebruik van vreemde talen; het gebruik ervan is eerder uitzonderlijk en in beperkte gevallen
2. het gebruik van een vreemde taal is verantwoord door een bijzonder doel (vb  het bereiken van een bepaalde doelgroep die men met de bestuurstaal niet of moeilijker kan bereiken….)
3. de vreemde taal wordt gebruikt naast de voorgeschreven taal en de anderstalige tekst bevat niet méér informatie of andere informatie dan de originele boodschap; er dient hierbij wel aangegeven te worden dat de anderstalige tekst een vertaling uit het Nederlands is
4. de anderstalige tekst is bestemd voor een anderstalig publiek en niet voor Nederlandstaligen

Naar toeristen, allochtone burgers…..toe wordt van deze uitzondering gebruik gemaakt door tal van stadsdiensten om deze personen toch te kunnen informeren in in een door hen gesproken/begrepen taal. Kwestie van een klantvriendelijke dienstverlening aan iedereen te geven, ongeacht de taal die zij gebruiken.

Particulieren zijn niet gehouden door de taalwetten. Het staat hen volledig vrij de taal te gebruiken die zij wensen in hun contacten met anderen. Als stad kunnen wij enkel een voorbeeldfunctie geven (voor zover wij ons op voornoemde uitzondering kunnen beroepen). Regelgevend of sanctionerend kunnen wij hier echter niet tussenkomen.

Met vriendelijke groeten

——- einde quote ———

Ik had niks anders verwacht; ik zie ook met mijn eigen ogen hoe het er hier in Gent aan toe gaat. Gentenaars zijn misschien wel tegendraads maar het zijn democraten en ze zijn verdraagzaam.

Interessant is dat Burgemeester Daniël Termont in zijn heel precies antwoord verwijst naar dezelfde taalwetgeving waar andere burgemeesters uit Zaventem, Overijse… zich achter verbergen om wel vierkant te gaan discrimineren. Ja, het heet dan wel niet zo, want ze passen de wet toe. Wel dat doet Termont ook, maar hij vermeld daarbij de uitzonderingen die toegestaan worden door de Vaste Commissie voor Taaltoezicht. En als dat nu net niet die situaties zijn waar de koppige burgemeesters van Zaventem, Overijse… net het tegenovergestelde doen, met andere woorden zich onverstaanbaar maken en mensen op basis van hun taalgebruik en taalkennis uitsluiten.

Chapeau voor Gent, Daniël Termont en zijn Schepencollege.

Gnet Sint-Michiels Brug

Voor de scherpslijpers die twijfelen aan de woorden van Burgemeester Termont hieronder de regels zoals gepubliceerd op het Web door de Vlaamse Regering

Zie HET TAALGEBRUIK IN BESTUURSZAKEN

Specifiek de uitzonderingen waar naar verwezen wordt willen we hier wel overnemen, ze worden daar Nuances genoemd. Lees zelf:

Nuances

In een aantal situaties is de overheid verplicht om van de basisregels af te wijken of heeft ze de mogelijkheid om dat te doen. Het uitgangspunt blijft dat het gebruik van een andere taal niet mag leiden tot een systematische meertaligheid. De streektaal blijft nog altijd de officiële taal.
Diensten die bevoegd zijn voor verschillende taalgebieden
Verplichte vertalingen
Internationale taalvoorschriften en specifieke wetten
Situaties waarin meertaligheid toegelaten is
Diensten die bevoegd zijn voor verschillende taalgebieden

Een aantal diensten die heel België of een groot deel ervan bedienen, zijn verplicht om in hun betrekkingen met een burger of bij het opmaken van persoonlijke officiële documenten de taal te gebruiken die de burger kiest, zelfs als dat niet de taal van zijn woonplaats is. De belangrijkste zijn de centrale diensten en de uitvoeringsdiensten die heel België bestrijken.

Dergelijke diensten gaan er weliswaar van uit dat wie in Antwerpen woont, Nederlands spreekt en ze sturen hun documenten naar een Antwerpenaar dus in het Nederlands op. Maar wie dat wil, mag ook een document in het Frans of Duits aanvragen.

Bij het verspreiden van berichten en mededelingen houden deze diensten wél rekening met de officiële taal of talen van het gebied waar ze verspreid worden. Een affiche, bijvoorbeeld, wordt in het homogeen Nederlandse taalgebied alleen in het Nederlands verspreid.
Verplichte vertalingen

Voor sommige administratieve documenten die opgesteld zijn in een andere taal, is in een beperkt systeem van vertalingen voorzien. Het gaat bijvoorbeeld om akten die opgemaakt zijn door diensten uit een ander taalgebied. Wie in Antwerpen geboren is en zijn geboorteakte moet voorleggen aan een dienst uit het Franse taalgebied, kan bij de provinciegouverneur een vertaling aanvragen.
Internationale taalvoorschriften en specifieke wetten

Sommige internationale rechtsregels of specifieke wetten schrijven voor dat bepaalde documenten in verschillende talen moeten worden opgemaakt terwijl dat niet mag volgens de taalregels die hier beschreven zijn. In dat geval heeft de internationale regel of de specifieke wet voorrang.

Dat is bijvoorbeeld het geval voor het taalgebruik in internationale rijbewijzen, dat geregeld wordt in een internationaal verdrag. Het verdrag legt vast dat het document vermeldingen in verschillende talen bevat. Zelfs als het rijbewijs wordt uitgereikt door een gemeente uit het Nederlandse taalgebied, moeten volgens het verdrag ook andere talen worden gebruikt naast het Nederlands.
Situaties waarin meertaligheid toegelaten is

Personeelsleden van plaatselijke en gewestelijke diensten mogen inwoners uit een ander taalgebied in hun eigen taal te woord staan. Als een Luikenaar naar de dienst Cultuur van de stad Brugge belt, mag de ambtenaar zijn vragen in het Frans beantwoorden, al is hij of zij dat niet verplicht.

In toeristische centra mogen berichten en mededelingen die bestemd zijn voor toeristen, opgesteld worden in minstens de drie landstalen. Folders, catalogi van het stedelijk museum of gebruiksinformatie op parkeerautomaten mogen dus in meer dan één taal. De diensten moeten daarvoor wel de toestemming krijgen van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht.

Voor het taalgebruik op de internationale luchthaven van Zaventem (Nederlands taalgebied) bestaan specifieke voorschriften, die het gebruik van andere talen dan de landstalen toelaten. Zo mogen mededelingen op de beeldschermen en borden in de vertrekhal in het Nederlands, Frans, Duits en Engels gebeuren.

Uitzonderlijk staan de instanties die toezicht houden op de naleving van de taalwetgeving toe dat er in bijzondere gevallen naast het Nederlands ook andere talen worden gebruikt. Zo mag de Vlaamse overheid een brochure verspreiden in het Nederlands en vier andere talen om buitenlanders welkom te heten die zich in Vlaanderen komen vestigen. Ook de Vlaamse instellingen in Brussel, zoals de Vlaamse Gemeenschapscommissie, verspreiden geregeld publicaties in verschillende talen om anderstaligen te betrekken bij projecten of evenementen. De voorwaarden voor het verspreiden van dergelijke vertaalde informatie zijn echter strikt. Daarom wordt het de overheid aangeraden om vooraf advies in te winnen bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht. Ter illustratie vindt u hier een lijst met uittreksels uit adviezen van de VCT (en de adjunct van de gouverneur) waarin het gebruik van andere talen werd toegestaan.

Meer inlichtingen kan men tenslotte bekomen bij de Vaste Commissie van Taaltoezicht zelf http://www.ibz.be/code/nl/loc/instit.shtml#11

Voorzitster: Annelies.VanCauwelaert@rrn.ibz.fgov.be

Secretariaat: Ann.Verschraegen@rrn.ibz.fgov.be

Adviseur-generaal FR: Jean-Marie.Busine@rrn.ibz.fgov.be

Adviseur-generaal, tweetalig adjunct, NL: Theo.VanSanten@rrn.ibz.fgov.be

Advertisements

One thought on “Gent discrimineert NIET

  1. Pingback: In de Negocito « De Voorstad groeit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s