Alles peis en vree op de woningmarkt by Karim Zahidi

Tekst overgenomen van de Wiki pages van Karim Zahidi for fair use only

In de opiniebijdragen in De Morgen van 2- 5 mei 2007 ontspon zich een (weliswaar kort) debat over de problemen op de woningmarkt. Klap op de vuurpijl was de bijdrage van Marino Keulen, waarin de moeilijkheden werden geminimaliseerd.

Onderstaande bijdrage, waarin de cijfers die Keulen gebruikt in perspectief worden geplaatst, werd opgestuurd naar De Morgen maar tot op heden niet gepubliceerd.

De teksten die in de morgen gepubliceerd werden kunnen geraadpleegd worden op de website van de actie voor meer betaalbare en sociale woningen.

“Tout est pour le meilleur dans le meilleur des mondes”, dat lijkt de mening van minister Keulen over de huidige stand van zaken op de woningmarkt. En dit is niet zomaar een mening van de minister. In
tegenstelling tot Deprez en Hintjens & co die er maar wat op losbazelen, schiet de minister niet met spek, maar haalt hij zijn cijfers uit wetenschappelijk onderzoek. Uit een onderzoeksrapport van het HIVA blijkt immers dat 93% van de Vlaamse woningen van goede kwaliteit is. Inderdaad een indrukwekkend cijfer. Wat de minister er vergeet bij te zeggen is dat dit cijfer gebaseerd is op een steekproef waarin bepaalde bevolkingsklassen niet zijn opgenomen. Precies die groepen die niet zijn opgenomen in de steekproef zijn de zwakkere spelers op de huurmarkt en lopen de meeste kans on in een slechte woning terecht te komen. De onderzoekers wijzen er zelf
meermaals op en stellen dat hun cijfer een onderschatting is van het aandeel slechte woningen. Verder vermelden de onderzoekers dat de situatie op de huurmarkt minder gunstig is.

Vreemd is ook dat de minister verder geen cijfers citeert uit het rapport. Zo kan men bijvoorbeeld in het rapport lezen dat de huurprijzen in de periode 1997-2005 met gemiddeld 9% gestegen zijn bovenop de index. Huren
is met andere woorden in deze periode reëel duurder geworden. Verder wordt vermeld dat de betaalbaarheidsproblemen voor huurders in dezelfde periode groter zijn geworden, en dit vooral op de private markt. Een van de conclusies van het rapport is juist dat wat de betaalbaarheid betreft de kloof tussen huurders en eigenaars steeds groter wordt.

De minister stelt ook een aantal maatregelen voor en ja hoor daar hoort ook belastingsverlaging bij. De minister stelt voor om vermindering van erfenisrechten toe te kennen aan personen die besluiten om een ge”erfd
huis verder te verhuren. Los van het feit dat het leuk klinkt net voor de verkiezingen, kan men zich afvragen wat de positieve resultaten ervan zouden zijn. Die zijn niet evident en zouden op zijn minst onderzocht
moeten worden. Ook het rapport dat de minister zo graag citeert, heeft iets te zeggen over fiscale maatregelen en stelt dat die zelden of nooit positief effect hebben op eigendomsverwerving door de lagere sociaal-economische klassen. Men kan zich dus zeker de vraag stellen of de fiscale maatregel van de minister positieve invloed zal hebben op de woonsituatie van de zwakkeren.

Als Deprez en Hintjens&co met spek schieten, dan kan men zich terecht afvragen welke munitie de minister dan wel niet gebruikt om in zijn bijdrage de problemen op de woningmarkt te minimaliseren.

“De Nieuwe vrijheidsstrijders” of “Neoliberale wijn in ideologische zakken”

Onderstaande tekst is een kritiek op de tekst De nieuwe vrijheidsstrijders van Phillipe De Backer (Liberales). De tekst van De Backer verscheen in eDiogenes (Onafhankelijk e-zine over mens, media & maatschappij) 78 en onderstaande reactie werd gepubliceerd in eDiogenes 80. De tekst van Phillipe De Backer kan gelezen worden op de website van Liberales op de pagina Columns

De tekst wordt gekenmerkt door een opeenvolging van nietszeggende en vage formuleringen, die verschillende lezingen toelaten. Afhankelijk van welke interpretatie men kiest zijn de desbetreffende uitspraken ofwel triviaal
waar (want nietszeggend) ofwel duidelijk onwaar. Neem als voorbeeld de volgende zinnen uit de eerste paragraaf:

“De huidige maatschappelijke realiteit wordt dikwijls bedacht met nieuwe termen zoals ‘neoliberalisme’, hyperkapitalisme’ of ‘roofdierkapitalisme’. deze termen worden meestal gebruikt om het vrije-markt denken of de huidige globalisering zwart te maken. Maar deze tegenstanders vergissen zich…”

Het klinkt mooi, maar wat wil De Backer eigenlijk zeggen? In wat vergissen de ‘tegenstanders’ zich? Bedoelt De Backer dat de termen ‘neoliberalisme’, ‘hyperkapitalisme’ en ‘roofdierkapitalisme’ geen goede beschrijving geven
van de huidige maatschappelijke realiteit? Bedoelt hij dat deze termen wel de juiste maatschappelijke realiteit weergeven, maar dat dit niets te maken heeft met het liberalisme? Indien hij het eerste bedoelt kan je je afvragen op welke planeet hij leeft. Indien hij het tweede bedoelt dan is dat in contradictie met zijn bejubeling van en toeschrijving aan het liberalisme van de huidige vrije-markt economie. (Trouwens in tegenstelling tot wat De Backer denkt zijn termen zoals ‘hyperkapitalisme’ en ‘roofdierkapitalisme’ helemaal niet nieuw. De term ‘neoliberalisme’ werd ook niet uitgevonden door tegenstanders van de huidige maatschappelijke realiteit maar werd juist geclaimd door voorstanders ervan om de zogenaamde continuiteit met het klassieke liberale denken in de verf te zetten.)

In de tweede paragraaf heet het dat het liberalisme meer is dan een economische visie, maar vervolgens wordt bijna uitsluitend over economie gepraat. Als De Backer de bedoeling had om ons te overtuigen van deze stelling (die mijn inziens correct is) dan had hij toch een ander soort tekst moeten schrijven.

Wat de vrije markt betreft koestert De Backer ook een aantal illusies. De “spontane emergentie” van de vrije markt bijvoorbeeld is een verhaaltje dat enkel te vinden is in ‘100 (pseudo-) liberale sprookjes voor het slapen gaan’ maar niet in serieuze werken over economische geschiedenis. Dat de vrije markt er gekomen is door zware ingrepen in het maatschappelijke leven vanaf de 16de eeuw (om maar twee voorbeelden te noemen: enclosure of
the commons in Engeland, verbod op gilden) is algemeen aanvaard. Je kan deze ingrepen en de emergentie van de vrije markt positief of negatief beoordelen, maar beweren dat dit alles spontaan is gebeurd is nonsens.

Ook de stelling dat de vrije markt een ‘logisch’ gevolg is van de basisstellingen van het liberalisme (open samenleving, vrije circulatie van ideeen en eigen invulling geven aan het leven) is zeer problematisch. De
Backer geeft geen argumenten voor deze stelling, laat staan dat hij die ‘logische’ implicatie bewijst. Dat laatste lijkt me ook moeilijk zo niet onmogelijk. Immers als de vrije markt een ‘logisch gevolg’ is van deze basisveronderstellingen van het liberalisme, dan betekent dit dat in maatschappijen die geen vrije markt kennen er geen vrije circulatie van ideeen kan zijn. Is dit laatste plausibel? Zijn er geen historische situaties waar er wel vrije circulatie van ideeen was, maar geen vrije markt? In de Griekse stadstaat was er wel degelijk vrije circulatie van ideeenin de volksvergadering. Om De Backers stelling te redden moeten we ofwel ontkennen dat er in de Griekse polis vrije circulatie van ideeen was of bevestigen dat de economie van de Griekse stadstaat in wezen identiek was aan wat wij vandaag verstaan onder vrije markt. Beide veronderstellingen zijn zeer problematisch.

Verder heet het dan weer dat “de ganse feministische beweging is geinspireerd door liberale, vrouwelijke denkers uit de 19de eeuw”. Namen worden niet genoemd, dus deze stelling is moeilijk te weerleggen. Het kan De Backer (en ook Dirk Verhofstadt) toch moeilijk ontgaan zijn dat er binnen de huidige feministische beweging verschillende belangrijke stromingen zijn die expliciet afstand nemen van het wereld- en mensbeeld dat het liberalisme voorstaat. De uitdrukking “de ganse feministische beweging” moet dus met een serieuze korrel zout worden genomen. Maar laat ons toegeefelijk zijn en aannemen dat de stelling van De Backer waar is. Wat wil De Backer daarmee bereiken? Uiteraard wil hij bewijzen dat het liberalisme de enige ideologie is die ook voor vrouwen bevrijdend is. Maar zelfs De Backer kan niet ontkennen dat ook socialistische feministes “de ganse feministische beweging” inspireren (Goldmann, Luxemburg,…). Dus blijkbaar is het niet enkel het liberalisme dat bevrijdend werkt voor vrouwen.

In de tekst van De Backer staan nog andere bizarre uitspraken te lezen die mij er doen aan twijfelen of De Backer goed heeft nagedacht over zijn uitspraken. In die zin leidt de tekst aan dezelfde syndromen als de andere
teksten van de propaganda-afdeling “Liberales” van de premier: alle positieve verwezenlijkingen van de laatste 250 jaar worden op conto van een mysterieuze ideologie “liberalisme” geschreven. Wat Liberales onder liberalisme verstaan is inderdaad zeer mysterieus en kan zeker niet beschouwd worden als een consistente ideologie. De website van Liberales is tekend in dit verband. Daar worden allerlei denkers samengeplakt die volgens Liberales
de naam liberaal verdienen. (Vermits de ideologie van de gebroeders Verhofstadt (nu eens Friedman en Hayek, dan weer Popper en Nussbaum, …) om de tien jaar grondig wijzigt moeten die er ook allemaal op.) Maar de consistentie is ver te zoeken. Dat er een wereld van verschil bestaat tussen enerzijds Milton Friedman en anderzijds Amartya Sen, lijkt de ‘denkers’ van Liberales volledig te ontgaan. Zeker bij al deze auteurs is wel een leuke quote op te rapen die kan dienen om het volgende verkiezingscongres of nieuwjaarsreceptie van de premier op te fleuren, maar van een doordachte distillatie van ideeen die kunnen dienen om de uitdagingen van 21ste eeuw aan te kunnen is bij Liberales weinig te vinden. Dat de liberalen van Liberales ondogmatisch willen zijn akkoord, maar dat ze zo ondogmatisch zijn dat ze zelfs de elementaire regels van consistentie over boord zetten, doet toch wel even de wenkbrouwen fronsen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s